پرنیان پایش اندیشه کادوس

پرنیان پایش اندیشه کادوس

ppak

معرفی شرکت

فعالیت در حوزه بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی نمونه برداری و...........

استان: تهران
حوزه فعالیت: سایر زمینه ها
وبسایت: www.ppak.ir
فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی برای نمایش وجود ندارد

فرصت های شغلی منقضی شده
پرنیان پایش اندیشه کادوس
بازرس NDT مقیم بندرعباس

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: هرمزگان

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس بازرسی کالا- مهندسی برق گرایش الکترونیک

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس بازرسی کالا -مهندسی برق مخابرات

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس بازرسی کالا_پلیمر

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس حسابداری

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس بازرسی کالا(شیمی)

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس بازرسی کالا_پلیمر

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس اداری

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس بازرسی کالا -مهندسی برق مخابرات

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: تهران

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس سرپرست

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: هرمزگان

پرنیان پایش اندیشه کادوس
کارشناس جوش

پرنیان پایش اندیشه کادوس | ppak

استان: هرمزگان